မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တန်ဖိုးထားမှုများ

shake

အနာဂါတ်ပုံရိပ်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရပ်ရွာလူထုသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လကျ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။

ရပ်တည်မှုလမ်းစဉ်

KT Care Foundatioin  သည် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကူအညီလိုအပ်နေသော ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစေရန် ဆောင်ရွက်နေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

တန်ဖိုးထားမှု

လူသားတိုင်းသည်

လူသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
တန်းတူအခွင့်အရေး
မိမိတို့၏ အလားအလာများကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း

KT Care Foundation

KT Care Foundation